ساختار تشکیلاتی جنبش ملی ما هستیم

 هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم

هستم اگر میروم گر نروم نیستم

ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم 

موج ز خود رفته یی تیز خرامید و گفت